• Cotton Karded Yarn
  • Open End Yarn
  • Cotton Combed Yarn
  • Polyester Cotton Yarn
  • Polyester Viscose Yarn
  • Viscose Yarn
  • Slub Yarn
  • Eli Twist Yarn
  • TFO Doubled Yarn
  • Core Spun Yarn
  • Organic/Fairtrade Cotton Yarn